ΛΑΝΙΤΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ

Ειδικότητα: Καρδιολόγος
Τηλέφωνο: +357 22 020733 / +357 99 347 316