ΛΑΝΙΤΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ

Ειδικότητα: Καρδιολόγος
Τηλέφωνο: +357 22 200657 / +357 99 347 316